Tin tức -Sự kiện 
Giới thiệu chung 
Kinh tế - Xã hội 
Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2010 
Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư 
Đào tạo - Bồi dưỡng 
Thủ tục hành chính 
Tổ công tác thực hiện   Đề án 30 
Văn hóa - Du lịch  
Văn nghệ 
Kỷ lục Tiền Giang 
Số liệu Thống kê 
Giá cả thị trường 
Các doanh nghiệp 

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thư điện tử

Lịch cúp điện - nước

Dự báo Thời Tiết tỉnh Tiền Giang

Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Thủ tục hành chính

Tiền Giang - tiềm năng và cơ hội đầu tư

Địa chí Tiền Giang

Sàn giao dịch việc làm Tiền Giang

Festival trái cây Việt Nam

Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Hướng về biển đảo quê hương

Danh mục mởi gọi đầu tử tỉnh Tiền Giang năm 2013

Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu trái cây ĐBSCl
 Giới thiệu chung / Liên minh Hợp tác xã

Giới thiệu

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TIỀN GIANG

- Địa chỉ: 28 Trần Quốc Toản, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

-Điện thoại: (073)3873550 – Fax: (073) 975370

- Email: tiengiang@vietnamcoop.org    ;    lmhtx@tiengiang.gov.vn

II. SƠ LƯỢC VỀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TIỀN GIANG

Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang, tiền thân là Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Tiền Giang, được thành lập theo quy định số 252/QĐ.UB ngày 28/03/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang là tổ chức kinh tế - xã hội do các HTX, quỹ tín dụng nhân dân, tổ hợp tác thành viên (gọi chung là thành viên) tự nguyện cùng nhau thành lập. Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần I vào ngày 17/4/1994,  lần II vào ngày 15 – 16/3/2006. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang hoạt động theo Điều lệ riêng và Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm có 29 người, trong đó có 55,17%  uỷ viên đại diện cho các đơn vị thành viên.

Đến 31/8/2009, Thường trực Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2006 – 2010 gồm:

Chủ tịch: Ông Đỗ Văn Thuận

Phó Chủ tịch: Ông Đỗ Văn Hồng 

Phó Chủ tịch: Ông Lê Văn Dưỡng

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Liên minh Hợp tác xã có các chức năng sau đây:

1. Chức năng

- Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.  

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể.  

- Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các thành viên;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nghiệp vụ của các đơn vị thành viên.

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan về kinh tế tập thể.

- Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp của các thành viên với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

- Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan, uỷ ban nhân dân cấp huyện về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, người lao động tham gia xây dựng, phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư khoa học công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống Liên minh, cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các thành viên.

- Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển HTX và liên hiệp HTX;   

- Đại diện cho thành viên tham gia vào các hoạt động đối ngoại của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hợp tác với các tổ chức hiệp hội, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ trong tỉnh, trong nước và ngoài nước nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, phù hợp với các quy định của pháp luật;

- Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh và hỗ trợ thành viên;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức kinh tế - xã hội có tư cách pháp nhân, được thành lập ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoạt động dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, được tổ chức hoạt động theo Điều lệ do Đại hội thành viên thông qua.

Đại hội thành viên được tổ chức 5 năm một lần, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang. Đại hội bầu ra Ban chấp hành và Uỷ ban kiểm tra.

1. Ban chấp hành:

Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã  tỉnh giữa hai kỳ đại hội. Ban chấp hành họp thường kỳ mỗi năm 2 lần.

Ban chấp hành bầu ra Ban thường vụ - cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành - gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các uỷ viên.

2. Uỷ ban Kiểm tra.

Uỷ ban kiểm tra của Liên minh Hợp tác xã do Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã bầu, gồm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các uỷ viên.

Uỷ ban kiểm tra có trách nhiệm, quyền hạn sau:

- Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang.

- Giám sát và kiểm tra các hoạt động tài chính của Liên minh Hợp tác xã.

- Kiến nghị với các hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong Ban chấp hành, là thành viên của Liên minh Hợp tác xã khi có sai phạm.

- Xem xét, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các thành viên.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo trước Đại hội và Ban chấp hành về kết quả và phương hướng công tác kiểm tra.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra trong các thành viên.

V. BAN NGHIỆP VỤ VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng: là cơ quan giúp việc cho Liên minh Hợp tác xã, có chức năng tham mưu, tổng hợp, điều phối, quản trị các hoạt động chung, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan.

2. Ban Kế hoạch Hỗ trợ

Ban Kế hoạch Hỗ trợ có trách nhiệm tham mưu đề xuất với lãnh đạo Liên minh các hoạt động có liên quan đến công tác hỗ trợ phát triển cho thành viên thuộc các lĩnh vực kinh tế. Cụ thể:

- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Thường trực Liên minh chủ trương, phương hướng, chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển thành viên.

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên tổ chức, hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng luật pháp. 

- Theo dõi về tổ chức cán bộ quản lý của các thành viên, đề xuất kế hoạch và quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, dạy nghề cho người lao động trong khu vực kinh tế tập thể.

- Hướng dẫn, kiểm tra các HTX, tổ hợp tác thành viên thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng thời đề xuất chính sách hỗ trợ HTX phát triển.

- Theo dõi và tiếp nhận các thông tin báo cáo thời sự, định kỳ, phân tích, tổng hợp báo cáo trình Thường  trực Liên minh.

- Đề xuất Thường trực kế hoạch tuyên truyền, phát triển kinh tế hợp tác.

3. Trung tâm tư vấn, đào tạo, dịch vụ hỗ trợ kinh tế tập thể

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang, hoạt động với mục đích trợ giúp về khả năng tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cho kinh tế tập thể tỉnh nhằm tạo sự phát triển ổn định và bền vững. Các mặt hoạt động:

3.1. Công tác tư vấn.

* Tư vấn về tài chính:

- Hướng các, HTX thành viên, các cơ sở sản xuất kinh doanh ghi chép sổ sách hạch toán đúng luật và các quy định dưới luật.

- Khai thác, tìm kiếm, giới thiệu các nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác trong, ngoài nước và xúc tiến các dịch vụ về tài chính, tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển đầu tư cho kinh tế tập thể.

- Hướng dẫn các HTX, các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng các dự án vay vốn từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng.

* Tư vấn về pháp lý, đầu tư, quản lý.

Các HTX, các cơ sở kinh doanh thường gặp khó khăn về pháp lý, quản lý, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở mới thành lập. Do đó, tư vấn hướng vào các loại hình sau:

- Tư vấn dịch vụ pháp lý về thành lập, đăng ký kinh doanh, về giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tư vấn dịch vụ về quản lý doanh nghiệp, quản lý sản xuất, kinh doanh của các cơ sở.

* Tư vấn về hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

- Tư vấn dịch vụ về tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho các thành viên mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm; Xúc tiến hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết của các đơn vị thành viên với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

- Tư vấn hỗ trợ kinh doanh như tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

3.2. Công tác đào tạo.

- Đào tạo tiến hành trên hai hướng: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao tay nghề cho xã viên và người lao động, phối hợp với ngành liên quan sát hạch, cấp chứng nhận tay nghề, giới thiệu việc làm cho học viên và người lao động. Phương pháp đào tạo vừa theo phương pháp truyền thống vừa theo phương pháp mới của các nước phát triển; học lý thuyết kết hợp thực hành, căn bản là đi sâu áp dụng vào thực tiễn công việc. Đối với đào tạo nghề: vừa tổ chức học tập trung tại trường vừa tổ chức dạy nghề tại cơ sở sản xuất theo yêu cầu đào tạo của cơ sở sản xuất.

- Mở rộng quan hệ hợp tác, tổ chức đoàn đi tham quan và học tập kinh nghiệm ở các tỉnh. Tranh thủ các nguồn, các dự án do các tổ chức trong nước, ngoài nước triển khai để tổ chức đào tạo cho các cơ sở kinh tế tập thể.

3.3. Các dịch vụ  hỗ trợ khác.

- Tham gia nghiên cứu các chương trình đề tài, đề án nhằm hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế tập thể. Tiếp nhận và phối hợp với các Trung tâm, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước phối hợp thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh.

- Tư vấn dịch vụ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật.

- Tư vấn dịch vụ về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, sở hữu công nghiệp.

- Xây dựng và triển khai các dự án sản xuất ứng dụng, thử nghiệm, tư vấn các cơ sở sản xuất tham gia các dự án sản xuất ứng dụng - thử nghiệm.

- Tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực môi trường, xử lý môi trường.

- Môi giới đầu tư, giới thiệu việc làm, tham quan, nghiên cứu,…

 VI. THÀNH VIÊN - QUYỀN LỢI - NGHĨA VỤ

 1. Thành viên Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang:

- Thành viên chính thức: là các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã, các đơn vị có tên gọi khác nhưng tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

- Thành viên liên kết: là các tổ hợp tác, các trang trại, các hội và hiệp hội ngành nghề, các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, các tổ chức khác trong và ngoài tỉnh.

Các thành viên tham gia Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang trên cơ sở tự nguyện, tán thành Điều lệ Liên minh Hợp tác xã.

2. Các quyền lợi của thành viên

- Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, được giúp đỡ khi gặp khó khăn;

- Được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, về khoa học - kỹ thuật, và các lĩnh vực có liên quan khác.

- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho cán bộ và người lao động ở trong và ngoài nước.

- Được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

- Được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan; được thảo luận, chất vấn và biểu quyết các công việc của Liên minh.

- Thành viên chính thức được đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh; Được quyền xin ra khỏi Liên minh.

- Được Liên minh khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng khi lập thành tích xuất sắc.

3. Nghĩa vụ của các thành viên

- Chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên minh Hợp tác xã và Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã các cấp.

- Tham gia các hoạt động của Liên minh và chấp hành sự phân công của Liên minh.

- Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng.

- Thực hiện các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định của Liên minh.

- Đóng hội phí theo quy định của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Thông tin về một số hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Tiền GiangSố khách:

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang - www.tiengiang.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Giấy phép do Cục báo chí cấp số: 477/GP-BC cấp ngày 29 tháng 10 năm 2004
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang
Ban biên tập website Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 23 đường 30/4 - Phường 1 – Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 073.3977184, Email: bbtwebsite@tiengiang.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang" hoặc "www.tiengiang.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này