Tin tức -Sự kiện 
Giới thiệu chung 
Kinh tế - Xã hội 
Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2010 
Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư 
Đào tạo - Bồi dưỡng 
Thủ tục hành chính 
Tổ công tác thực hiện   Đề án 30 
Văn hóa - Du lịch  
Văn nghệ 
Kỷ lục Tiền Giang 
Số liệu Thống kê 
Giá cả thị trường 
Các doanh nghiệp 

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thư điện tử

Lịch cúp điện - nước

Dự báo Thời Tiết tỉnh Tiền Giang

Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Thủ tục hành chính

Tiền Giang - tiềm năng và cơ hội đầu tư

Địa chí Tiền Giang

Sàn giao dịch việc làm Tiền Giang

Festival trái cây Việt Nam

Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Hướng về biển đảo quê hương

Danh mục mởi gọi đầu tử tỉnh Tiền Giang năm 2013

Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu trái cây ĐBSCl
 Giới thiệu chung / Hội Cựu chiến binh

Giới thiệu

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ:

- Tên tiếng Việt: Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 6 Giồng Dứa - Phường 7 - TP.Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 073.3872003         - Fax: 073.3886634

- Email:  ccbtg@viettel.vn

2. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

- Hội Cựu chiến binh (HCCB) tỉnh Tiền Giang là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, là một cơ sở của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

- HCCB có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu  dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

3. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN:

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các qui định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo qui định của pháp luật.

- Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến CCB, HCCB

- Tập hợp, đoàn kết, động viên CCB rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng,  nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ CCB nâng cao đời sồng vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để CCB tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho CCB.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ.

- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

4. BỘ MÁY TỔ CHỨC:

Ban Thường trực:

+ Đ/c Lê Dũng  -  Chủ tịch Hội CCB tỉnh – ĐT: 073.3872003

+ Đ/c Trần Thành Xuyến - P.Chủ tịch Hội CCB tỉnh - ĐT: 073.3872003

* Các phòng ban chuyên môn:

1. Văn phòng: ĐT: 073.3872003

- Chức năng:

Là cơ quan giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng Đoàn và Thường trực tỉnh Hội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổng hợp tình hình; điều hành các hoạt động của Hội và công tác phục vụ đảm bảo các điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cơ quan tỉnh, thành Hội.

- Nhiệm vụ:

1) Xây dựng các chương trình kế hoạch công tác (năm, quý, tháng), quy chế làm việc của Ban Chấp hành tỉnh Hội, tiến hành sơ, tổng kết định kỳ và chuyên đề theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh Hội.

2) Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Hội cấp dưới và cơ sở, phối hợp với các Ban nắm tình hình, nghiên cứu đề xuất với Thường trực những vấn đề cần chỉ đạo.

3) Tổng hợp báo cáo tình hình với Trung ương Hội, Thường vụ Tỉnh ủy và các ban ngành có liên quan của Trung ương Hội và địa phương.

4) Quản lý công tác hành chính, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính; đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cơ quan.

2. Ban Kiểm tra - Tổ chức chính sách: ĐT: 073.3872003

- Chức năng:

Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ tỉnh, thành Hội về công tác tổ chức, cán bộ, công tác chính sách có liên quan đến Cựu chiến binh; về tham gia hướng dẫn chỉ đạo các hình thức tập hợp và hoạt động của Cựu quân nhân.

- Nhiệm vụ:

1) Nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn theo dõi thực hiện điều lệ Hội; xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành và Ban Thường vụ; công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hướng dẫn chỉ đạo các hình thức tập hợp và hoạt động của Cựu quân nhân.

 2) Tham mưu giúp cho Đảng đoàn, Thường trực tỉnh, thành Hội về công tác cán bộ Hội. Kiện toàn biên chế cán bộ, viên chức cơ quan tỉnh, thành Hội. Đề xuất và hướng dẫn thực hiện các chính sách chế độ đối với Cựu chiến binh và cán bộ Hội Cựu chiến binh.

3) Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn các nội dung biện pháp Hội tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

4) Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm bồi dưỡng về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp dưới.

* Cán bộ chuyên trách công tác Kiểm tra tỉnh Hội có nhiệm vụ:

Giúp cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ trực tiếp là Ban Kiểm tra tỉnh, thành Hội về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Hội.

Tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh Hội tham gia các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư; tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Là cộng tác viên của Văn phòng trợ giúp pháp lý TW Hội; tiếp nhận đơn thư, tư vấn về công tác trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của Cựu chiến binh và Cựu quân nhân.

3. Ban Tuyên giáo: ĐT: 073.3872003

- Chức năng:

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ tỉnh Hội về công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần đối với Cựu chiến binh; các phong trào liên kết, phối hợp hoạt động với các cơ quan liên quan, ban, ngành của tỉnh.

- Nhiệm vụ:

1) Nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng; chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần đối với Cựu chiến binh.

2) Nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn theo dõi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Hội.

3) Phối hợp hướng dẫn tuyên truyền vận động, giáo dục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, an ninh, đối ngoại; giáo dục thế hệ trẻ và giáo dục pháp luật. Tuyên truyền về tổ chức Hội và các hoạt động của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức lý luận về đường lối chánh sách của Đảng, Nhà nước, về công tác Hội cho cán bộ, hội viên và Cựu chiến binh. Phối hợp tham gia các chương trình giáo dục bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

5) Là cơ quan thường trực hoặc tham gia thành viên các Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố về các chương trình liên kết, phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể.

6) Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm bồi dưỡng về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cấp dưới.

4. Ban Kinh tế: ĐT: 073.3872003

- Chức năng:

Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh Hội về chỉ đạo Cựu chiến binh làm kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo làm giàu hợp pháp và tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Nhiệm vụ:

1) Nghiên cứu đề xuất với Ban chấp hành, trực tiếp Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh Hội về chỉ đạo Cựu chiến binh làm kinh tế, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng dẫn giúp đở hội viên phát triển kinh tế hộ; phối hợp với Ngân hành Chính sách xã hội chỉ đạo việc vay vốn ưu đãi, tham gia lập các dự án tiểu vùng, sản xuất kinh doanh theo hộ, phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác xã, tạo việc làm cho hội viên và gia đình hội viên.

2) Tổ chức hướng dẫn và lập dự án phân bổ vốn vay chương trình quốc gia về việc làm theo kế hoạch Trung ương và địa phương, quản lý và đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích.

3) Hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động của hội viên giúp nhau xóa đói giãm nghèo, xóa nhà đột nát, nhà tạm, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa có khó khăn.

4) Phối hợp tham gia hoạt động kinh tế đối ngoại của Cựu chiến binh.

5) Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và tổ chức Hội cấp dưới.

* Các thủ tục hành chính:

Hội CCB tỉnh ban hành các Công văn, Báo cáo, Kế hoạch, Chương trình, Quyết định, Quy định, Quy chế, Tờ trình, Hướng dẫn, Thông báo, Thơ mời, v.v... Biểu mẫu báo cáo chuyên ngành thống kê số liệu hàng năm.Số khách:

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang - www.tiengiang.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Giấy phép do Cục báo chí cấp số: 477/GP-BC cấp ngày 29 tháng 10 năm 2004
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang
Ban biên tập website Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 23 đường 30/4 - Phường 1 – Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 073.3977184, Email: bbtwebsite@tiengiang.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang" hoặc "www.tiengiang.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này