Tin tức -Sự kiện 
Giới thiệu chung 
Kinh tế - Xã hội 
Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2010 
Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư 
Đào tạo - Bồi dưỡng 
Thủ tục hành chính 
Tổ công tác thực hiện   Đề án 30 
Văn hóa - Du lịch  
Văn nghệ 
Kỷ lục Tiền Giang 
Số liệu Thống kê 
Giá cả thị trường 
Các doanh nghiệp 

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thư điện tử

Lịch cúp điện - nước

Dự báo Thời Tiết tỉnh Tiền Giang

Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Thủ tục hành chính

Tiền Giang - tiềm năng và cơ hội đầu tư

Địa chí Tiền Giang

Sàn giao dịch việc làm Tiền Giang

Festival trái cây Việt Nam

Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Hướng về biển đảo quê hương

Danh mục mởi gọi đầu tử tỉnh Tiền Giang năm 2013

Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu trái cây ĐBSCl
 Thủ tục hành chính / Tổ công tác thực hiện Đề án 30

Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 30

ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TIỀN GIANG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________   ______________
Số: 3632/QĐ-UBND   Mỹ Tho, ngày 24 tháng 11 năm 2008
     
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án đơn giản hóa  
thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn
2007 – 2010 của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Tiền Giang
________________
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-VPCP ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập lại Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Tiền Giang (Đính kèm Kế hoạch số 05/KH-TCT30.TG ngày 07/11/2008).

Thời gian thực hiện từ ngày 01/11/2008 đến ngày 31/12/2010 .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

    CHỦ TỊCH
     

Nơi nhận:

  (Đã ký)

- Như trên;

   

- CT, PCT UBND tỉnh;

 

- Sở, ban ngành tỉnh;

  Nguyễn Hữu Chí

- UBND các huyện; thành, thị;

 

- TCT 30

 

- Lưu: VT, (D).

 
     


UBND TỈNH TIỀN GIANG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐA 30   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________   ______________
Số 05/KH-TCT30.TG   Mỹ Tho, ngày 07 tháng 11 năm 2008
     
KẾ HOẠCH
Hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Tiền Giang  
________________
   

Để thực hiện có hiệu quả Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Đề án trên tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ theo những nội dung sau:

I. Giai đoạn thực hiện công tác chuẩn bị

STT Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

thực hiện 
1

  Sắp xếp phòng làm việc, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị

  Hoàn thành trước ngày 10/11/2008

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

2   Xây dựng, triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 30   Hoàn thành trước ngày 15/11/2008 nt
3   Tham gia lớp tập huấn của Tổ công tác chuyên trách   Theo lịch của Tổ công tác chuyên trách nt
4   Xây dựng, triển khai Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 30   Hoàn thành trước tháng 11/2008 nt
5   Mở mục tin trên trang website của tỉnh   Hoàn thành trước ngày 31/12/2008 nt

II. Giai đoạn thực hiện việc thống kê thủ tục hành chính

STT Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

thực hiện 
1   Lập danh mục tên TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh gửi đến Tổ công tác chuyên trách   Hoàn thành trước ngày 25/10/2008 Tổ Công tác thực hiện Đề án 30
2   Tham dự lớp tập huấn do Tổ công tác chuyên trách tổ chức(theo biểu mẫu 1)   Theo lịch của Tổ công tác chuyên trách nt
3   Mở lớp tập huấn hướng dẫn điền biểu mẫu 1 thống kê thủ tục hành chính cho các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện   Dự kiến trong tháng 11/2008 nt
4   Tiến hành điền biểu mẫu 1 thống kê thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Tổ công tác của tỉnh   Hoàn thành trước tháng 12/2009 Các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã
5   Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thống kê biểu mẫu 1 ở các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã   Theo yêu cầu công việc Tổ Công tác thực hiện Đề án 30
6   Tiếp nhận, kiểm tra chất lượng kết quả điền biểu mẫu 1 từ các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện gửi đến Tổ    Theo từng đợt và hoàn thành trước tháng 2/2009 nt
7   Nhập các dữ liệu từng biểu mẫu 1   Theo yêu cầu công việc và hoàn thành trong năm 2009 Tổ Công tác thực hiện Đề án 30
8   Gửi kết quả thống kê biểu mẫu 1 đến Tổ công tác chuyên trách   Theo lịch của Tổ công tác chuyên trách nt

III. Giai đoạn rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

STT Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

thực hiện 
1   Thực hiện rà soát theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách   Hoàn thành trước ngày 15/01/2010 Tổ Công tác thực hiện Đề án 30
2   Gửi yêu cầu rà soát đến các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã    Theo lịch của Tổ công tác chuyên trách nt
3   Thực hiện rà soát theo hướng dẫn của Tổ Công tác thực hiện Đề án 30   Theo lịch của Tổ công tác chuyên trách Các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã
4   Xây dựng chương trình, thời gian làm việc với một số sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã   Theo yêu cầu công việc Tổ Công tác thực hiện Đề án 30
5   Tổ chức các buổi làm việc tại cơ quan với Tổ Công tác thực hiện Đề án 30   Theo yêu cầu công việc Các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã
6   Gửi kết quả rà soát đến Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh    Hoàn thành trước quí II năm 2009 nt
7   Mời tổ chức, cá nhân tham gia rà soát kết quả do các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã báo cáo   Theo yêu cầu công việc và hoàn thành trong năm 2009 Tổ Công tác thực hiện Đề án 30
8   Gửi kết quả rà soát đến Tổ công tác chuyên trách   Theo từng đợt và hoàn thành trước tháng 2/2010 Tổ Công tác thực hiện Đề án 30

IV. Giai đoạn thực thi các khuyến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định

STT Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

thực hiện 
1   Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thủ tục hành chính sau khi cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh về đơn giản hóa TTHC   Hoàn thành trước ngày 30/4/2010 Tổ Công tác thực hiện Đề án 30
2   Đôn đốc các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện việc đơn giản hóa TTHC theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên    Theo yêu cầu công việc nt
3   Kiểm tra các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã về thực hiện đơn giản hóa TTHC   Hoàn thành trước tháng 9/2010 nt
4   Chuẩn bị các nội dung để làm việc với đoàn kiểm tra của Tổ công tác chuyên trách   Khi có yêu cầu nt
5   Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về TTHC trên cơ sở nội dung TTHC đã được đơn giản    Hoàn thành trước ngày 30/11/2010 nt
6   Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh    Hoàn thành trước tháng12/2010 nt
7   Bàn giao hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị cho Văn phòng UBND tỉnh   Hoàn thành trước ngày 01/12/2010 nt

Lưu ý:

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 1 tháng/1 lần về kết quả triển khai thực hiện Đề án, đồng thời giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Tổ công tác chuyên trách theo đúng thời gian quy định.

- Kế hoạch này được điều chỉnh, bổ sung tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong quá trình thực hiện Đề án hoặc có sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

    TỔ TRƯỞNG

Nơi nhận:

  CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

- CT.UBND tỉnh;

   

- Các TV.Tổ công tác;

  (Đã ký)

- Lưu TCT30.TG

   
    Nguyễn Văn Chiến
     

Văn bản đính kèm
Số khách:

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang - www.tiengiang.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Giấy phép do Cục báo chí cấp số: 477/GP-BC cấp ngày 29 tháng 10 năm 2004
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang
Ban biên tập website Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 23 đường 30/4 - Phường 1 – Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 073.3977184, Email: bbtwebsite@tiengiang.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang" hoặc "www.tiengiang.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này