Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông

I. Chức năng:

- Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan Nhà nước cấp trên.

- Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

* Trong lĩnh vực kinh tế, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã.

* Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thỦy lợi và đất đai,Ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thỦy sản;

3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân xã;

5. Xây dựng quy hoạch thủy lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thỦy lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thỦy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

* Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,Ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tham gia với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

2. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã;

3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thỦy sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

*Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải,Ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

4. Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch,Ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

3. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

* Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao,Ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

6. Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

* Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường,Ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

* Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội,Ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

* Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Ủy ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

* Trong việc thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã.

* Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính,Ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp trên;

3. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp trên;

4. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

5. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

A. Cơ cấu tổ chức, gồm:

+ 01 Chủ tịch: phụ trách chung

+ 02 Phó chủ tịch: 01 phụ trách lĩnh vực Kinh tế, 01 phụ trách lĩnh vực Văn hoá – xã hội

B. Thông tin liên hệ:

* Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông

- Tên đơn vị: UBND huyện Tân Phú Đông

- Địa chỉ: Ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông.

- Fax: 0733.530.880

- Email: tanphudong@tiengiang.gov.vn

- Thông tin Lãnh đạo

1. Họ và tên: Đoàn Văn Thơ

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông

Điện thoại di động: 0903.887.604

Điện thoại cơ quan: 0733.529.018

2. Họ và tên: Lê Ngọc Nam

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện TPĐ, phụ trách lĩnh vực Kinh tế

Điện thoại di động: 0919.070.770

Điện thoại cơ quan: 0733.529.019

3. Họ và tên: Nguyễn Quốc Khánh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện TPĐ, phụ trách lĩnh vực Văn hóa- xã hội

Điện thoại di động: 0918.046.477

Điện thoại cơ quan: 0733.529.020

* Thông tin của các đơn vị trực thuộc:

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Họ và tên lãnh đạo: Trương Văn Châu

- Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Phú Đông

- Điện thoại cơ quan: 0733.529.017 ; 0733.529.038

- Fax: 0733.530.880

- Email: tanphudong@tiengiang.gov.vn

2. Phòng Nội Vụ

- Họ và tên lãnh đạo: Đặng Văn Biên

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 0946.443.005

- Điện thoại cơ quan: 0733.506.846

- Email: tanphudong.pnv@tiengiang.gov.vn

3. Phòng Tư pháp

- Họ và tên lãnh đạo: Lê Văn Bảy

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 0946.443.005

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.981

- Email: tanphudong.ptp@tiengiang.gov.vn

4.Thanh tra huyện

- Họ và tên lãnh đạo: Đỗ Văn Hoà

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 01233.651.078

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.898

- Fax: 0733.875.180

- Email: tung.nguyen362@yahoo.com.vn

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Họ và tên lãnh đạo: Nguyễn Văn Hải

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 0918.818.199

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.883

- Fax: 0733.530.883

- Email: phongnntpd@gmail.com

6. Phòng Tài chính- Kế hoạch

- Họ và tên lãnh đạo: Trần Thanh Phước

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 0918.049.493

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.901

- Email: phanxuanthu@gmail.com

7. Phòng Kinh tế và hạ tầng

- Họ và tên lãnh đạo: Nguyễn Văn Đoàn

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 0918.392.331

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.878

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Họ và tên lãnh đạo: Ngô Văn Thành

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 0906.260.271

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.881

9. Phòng Giáo dục và đào tạo

- Họ và tên lãnh đạo: Nguyễn Văn Chọn

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 0918.413.583

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.886

- Fax: 0733.530.886

- Email: pgdtanphudong.tiengiang.@moet.edu.vn

10. Phòng Lao động – thương binh và xã hội

- Họ và tên lãnh đạo: Nguyễn Hữu Giới

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 0168.245.2279

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.877

- Fax: 0733.529.077

- Email: tanphudong.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

11. Phòng y tế

- Họ và tên lãnh đạo: Trần Văn Danh

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 0989.616.518

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.900

- Email: tanphudong.pyt.@tiengiang.gov.vn

12. Phòng Văn hoá và thông tin

- Họ và tên lãnh đạo: Nguyễn Văn Thơi

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di dộng: 0918.041.153

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.875

- Email: nguyenthanhsang024@gmail.com

13. Trung tâm phát triển quỹ đất

- Họ và tên lãnh đạo: Lê Ngọc Nam

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại di dộng: 0919.070.770

14. Trung tâm Văn hoá - Thể thao

- Họ và tên lãnh đạo: Trương Văn Đúng

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại di dộng: 0932.109.691

- Điện thoại cơ quan: 0733529.026

15. Đài Truyền thanh huyện

- Họ và tên lãnh đạo: Đoàn Minh Quang

- Chức vụ: Trưởng đài

- Điện thoại di dộng: 0978.585.676

- Điện thoại cơ quan: 0733.529.024

16. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

- Họ và tên lãnh đạo: Võ Văn Kiệt

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại di dộng: 0918.818.690

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.943

17. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Họ và tên lãnh đạo: Trần Văn Bảy

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại di dộng: 0942.886.319

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.873

18. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản

- Họ và tên lãnh đạo: Lê Văn Tần

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại di dộng: 0913.822.328

- Điện thoại cơ quan: 0733.529.040

19. UBND xã Tân Thới

- Họ và tên lãnh đạo: Trương Hoàng Thanh

- Chức vụ: Chủ tịch

- Điện thoại di dộng: 0168.4975.600

- Điện thoại cơ quan: 0733.890.566

20. UBND xã Tân Phú

- Họ và tên lãnh đạo: Lê Văn Lòng

- Chức vụ: Chủ tịch

- Điện thoại di dộng: 0945.285.943

- Điện thoại cơ quan: 0733.530.439

21.UBND xã Phú Thạnh

- Họ và tên lãnh đạo: Nguyễn Tấn Hùng

- Chức vụ: Chủ tịch

- Điện thoại di dộng: 0917.104.588

- Điện thoại cơ quan: 0733.890.301

- Email: ubndxaphuthanh@yahoo.com.vn

22.UBND xã Tân Thạnh

- Họ và tên lãnh đạo: Nguyễn Văn Thanh Bình

- Chức vụ: Chủ tịch

- Điện thoại di dộng: 0127.263.5949

- Điện thoại cơ quan: 0733.531.203

- Email: cdtanthanh@gmail.com

23.UBND xã Phú Đông

- Họ và tên lãnh đạo: Thạch Tân Dân

- Chức vụ: Chủ tịch

- Điện thoại di dộng: 0987.593.646

- Điện thoại cơ quan: 0733.944.700

- Email: ubndxpdong@yahoo.com

24. UBND xã Phú Tân

- Họ và tên lãnh đạo: Lưu Văn Hải

- Chức vụ: Chủ tịch

- Điện thoại di dộng: 0919.220.472

- Điện thoại cơ quan: 0733.947.003

D. Các dự án kêu gọi sự đầu tư của tỉnh:

- Xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp của Công ty cổ phần Kinh Thành, tại Cồn Ngang xã Phú Tân , vốn 1424 tỷ đồng.

- Xây dựng khu du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, phức hợp của Công ty cổ phần Lợi Đạt, thực hiện tại Cồn Ngang xã Phú Tân, vốn 300 tỷ đồng.

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay