Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1.1. Chức năng:

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.2.1. Trong lĩnh vực kinh tế, UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

- Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

- Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, thị trấn.

1.2.2. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

- Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

- Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

- Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

1.2.3. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tham gia với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

- Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

- Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2.4. Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

- Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

- Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

- Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2.5. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

1.2.6. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao, UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

- Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

- Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

- Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

1.2.7. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

- Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

1.2.8. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

- Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

1.2.9. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, UBND huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

- Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.2.10. Trong việc thi hành pháp luật, UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

1.2.11. Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp trên;

- Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp trên;

- Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

- Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Sơ đồ tổ chức:

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện:

1. Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo.

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

9. Thanh tra huyện: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

- Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

- Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

3. Thông tin liên hệ:

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
  Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy.

Địa chỉ: Số 25/100, Đường Mỹ Trang, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826418.

Fax: 073 3826418.

Email: cailay@tiengiang.gov.vn

Website: cailay.tiengiang.gov.vn

Lê Văn Bé Hai Chủ tịch 3826481 levanbehai@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Văn Bằng Phó Chủ tịch 3826487 nguyenvanbang@tiengiang.gov.vn
Lý Văn Cẩm Phó Chủ tịch 3826419 lyvancam@tiengiang.gov.vn
Phan Minh Hiền Phó Chủ tịch 3917114 phanminhhien@tiengiang.gov.vn
Các ngành chuyên môn trực thuộc UBND huyện
1 Tên đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Địa chỉ: Số 25/100, Đường Mỹ Trang, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826418.

Fax: 073 3826418

Email: cailay@tiengiang.gov.vn

  Nguyễn Văn Trèo Chánh VP 3829062 nguyenvanphuc@tiengiang.gov.vn
2 Tên đơn vị: Phòng Kinh Tế và Hạ tầng.

Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826425.

Fax: 073 3917326  

Email: cailay.pktht@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Bé Sáu Trưởng phòng 3826425  
Nguyễn Tấn Đạt Phó Trưởng phòng 3826425 nguyentandat@tiengiang.gov.vn
3 Tên đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, ấp Mỹ Cần, phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826428.

Fax: 073 3826374

Email: cailay.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

Trần Thị Nguyên Trưởng phòng 3826428  
Lê Thanh Truyền Phó Trưởng phòng 3826428  
4 Tên đơn vị: Thanh tra huyện.

Địa chỉ: Đường Bến Cát, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826439.

Fax: 073 3916252

Email: cailay.ttnn@tiengiang.gov.vn

Huỳnh Vũ Phương Chánh Thanh tra 3826439 huynhvuphuong@tiengiang.gov.vn
Phạm Văn Phước Phó Chánh thanh tra 3826439  
5 Tên đơn vị: Phòng Y tế.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3918484.

Fax: 073 3918484

Email: cailay.pyt@tiengiang.gov.vn

Trương Ngọc Châu Trưởng phòng 3918484 truongngocchau@tiengiang.gov.vn
6 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 2, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826424.

Fax: 073 3826424

Email: cailay.pgddt@tiengiang.gov.vn

Ngô Minh Chung Trưởng phòng 3829289 ngominhchung@tiengiang.gov.vn
Hứa Văn Sáu Phó Trưởng phòng 3829289  
7 Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: Đường 868, phường 5, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826025.

Fax: 073 3826025

Email: cailay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Võ Văn Nhanh Trưởng phòng 3826430 vovannhanh@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Thúy Phó Trưởng phòng 3826430  
8 Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: 182 đường Thái Thị Kiểu, phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 326787.

Fax:

Email: cailay.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Đinh Văn Tấn Trưởng phòngov.vn
Nguyễn Thị Minh Thi Phó Trưởng phòng 3826787  
9 Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Địa chỉ: Đường 30/4, phường 2, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826429.

Fax: 073 3829200

Email: cailay.ptckh@tiengiang.gov.vn

Trần Lý Ngự Bình Trưởng phòng 3826429  
Đặng Minh Dũng Phó Trưởng phòng 3826429  
10 Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin.

Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826434.

Fax:

Email: cailay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Huỳnh Thị Kim Thân Trưởng phòng 3826434  
Trần Thị Út Phó Trưởng phòng 3826434  
11 Tên đơn vị: Phòng Tư pháp.

Địa chỉ: 236 đường Nguyễn Văn Chấn, phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826440.

Fax: 073 3826440

Email: cailay.ptp@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Trí Phương Trưởng phòng 3826440  
Nguyễn Thanh Liêm Phó Trưởng phòng 3826440  
12 Tên đơn vị: Phòng Nội vụ.

Địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3710272.

Fax:

Email: cailay.pnv@tiengiang.gov.vn

Phan Minh Hay Trưởng phòng 3710292  
Nguyễn Văn Thùy Phó Trưởng phòng 3710272  
UBND các xã
1 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Bắc.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3813000.

Email: cailay.mythanhbac@tiengiang.gov.vn

2 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Bình Phú.

Địa chỉ: Ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3816692.

Email: cailay.binhphu@tiengiang.gov.vn

3 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3911291.

Email: cailay.camson@tiengiang.gov.vn

4 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú An.

Địa chỉ: Ấp 2, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3824531.

Email: cailay.phuan@tiengiang.gov.vn

5 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Long.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3799806.

Email: cailay.mylong@tiengiang.gov.vn

6 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Tiên.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3811601.

Email: cailay.longtien@tiengiang.gov.vn

7 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hội Xuân.

Địa chỉ: Ấp Hội Trí, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3912348.

Email: cailay.hoixuan@tiengiang.gov.vn

8 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tam Bình.

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3828300.

Email: cailay.tambinh@tiengiang.gov.vn

9 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Cương.

Địa chỉ: Ấp 5B, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3827301.

Email: cailay.phucuong@tiengiang.gov.vn

10 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam.

Địa chỉ: Ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3775253.

Email: cailay.mythanhnam@tiengiang.gov.vn

11 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Trung.

Địa chỉ: Ấp 17, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3811600.

Email: cailay.longtrung@tiengiang.gov.vn

12 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận.

Địa chỉ: Ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3816884.

Email: cailay.phunhuan@tiengiang.gov.vn

13 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp.

Địa chỉ: Ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3812900.

Email: cailay.nguhiep@tiengiang.gov.vn

14 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc.

Địa chỉ: Ấp 3, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3813001.

Email: cailay.thanhloc@tiengiang.gov.vn

15 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức.

Địa chỉ: Ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3911720.

Email: cailay.hiepduc@tiengiang.gov.vn

16 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phong.

Địa chỉ: Ấp Tân Bường A, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3810000.

Email: cailay.tanphong@tiengiang.gov.vn

4. Giới thiệu đặc điểm kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của huyện:

4.1. Về vị trí địa lý:

Huyện Cai Lậy nằm trên các trục đường giao thông chiến lược như Quốc lộ 1A, đường tỉnh 864, 865, 868, 868B, 874, 874B, 875. Về đường thủy, ngoài nhánh sông Tiền, sông Ba Rài là tuyến huyết mạch quan trọng chạy qua địa phận huyện; là địa bàn có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; là đầu mối giao lưu quan trọng của khu vực các huyện phía Tây và là cửa ngõ giao lưu kinh tế - văn hóa với các tỉnh trong khu vực gồm Đồng Tháp - Long An - Tiền Giang.

Địa giới hành chính của huyện Cai Lậy:

- Phía Bắc giáp huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, huyện Tân Phước.

- Phía Đông giáp huyện Châu Thành.

- Phía Tây giáp huyện Cái Bè.

- Phía Nam giáp sông Tiền, đối diện huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và một phần của tỉnh Vĩnh Long.

4.2. Diện tích tự nhiên:

Tổng diện tích tự nhiên: 29.599,35ha, trong đó:

- Đất Nông nghiệp: 23.756,47a, chiếm 80,26%, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp: 23.611,30ha; Đất thủy sản: 143,78ha; Đất nông nghiệp khác: 1,39ha.

- Đất phi nông nghiệp: 5.842,88ha, chiếm 19,74%, trong đó: Đất ở: 1.113,41ha (không có đất ở tại đô thị); Đất chuyên dùng: 2.174,14ha, gồm: Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: 14,46ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 17,69ha, đất quốc phòng, an ninh: 80,81ha, đất có mục đích công cộng: 2.061,18ha; Đất tôn giáo, tín ngưỡng: 23,26ha; Đất nghĩa trang nghĩa địa: 62,17ha; Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 2.469,90ha.

4.3. Đơn vị hành chính trực thuộc:

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 12 phòng, gồm: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Nội Vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Thanh tra huyện, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Tư pháp.

- 16 đơn vị xã: Mỹ Thành Bắc, Bình Phú, Cẩm Sơn, Phú An, Mỹ Long, Long Tiên, Hội Xuân, Tam Bình, Phú Cường, Mỹ Thành Nam, Long Trung, Phú Nhuận, Ngũ Hiệp, Thạnh Lộc, Hiệp Đức, Tân Phong.

4.4. Về kinh tế - xã hội:

- Huyện Cai Lậy có nền kinh tế đa dạng, các ngành kinh tế - xã hội đang phát triển; kinh tế vùng hình thành rõ nét, một số lĩnh vực, ngành nghề mới được đầu tư phát triển. Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng bộ và nhân dân huyện đã phát huy truyền thống, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nền kinh tế đa dạng, các ngành kinh tế - xã hội đang phát triển; cơ sở hạ tầng được xây dựng, chính trị ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững.

- Nền kinh tế huyện chủ yếu là phát triển nông nghiệp trên cảnh quan nông thôn. Ngoài sản xuất chính là lúa và kinh tế vườn, trên địa bàn còn 02 loại hình sản xuất đặc thù là cá giống và hoa kiểng.

4.5. Tiềm năng du lịch:

Cai Lậy là cửa ngõ giao lưu kinh tế - văn hóa nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây, Cai Lậy còn là điểm dừng chân hấp dẫn các khách du lịch từ khắp nơi trên đất nước.

Theo con đường Ba Dừa (đường tỉnh 868), du khách sẽ đến cảng Tam Bình. Đây là đầu mối giao thông quan trọng của huyện Cai Lậy, tiếp giáp với xã Kim Sơn huyện Châu Thành, qua di tích Rạch Gầm Xoài Mút và khu công nghiệp Mỹ Tho; đầu kia nối liền miệt vườn Long Trung với nhiều loại trái cây ngon, đặc biệt là sầu riêng. Tam Bình còn là điểm nối liền giữa hai bờ sông Năm Thôn với cù lao Ngũ Hiệp, một cù lao trù phú và cũng là địa điểm du lịch có tiếng của huyện Cai Lậy.

Cũng như các xã Nam lộ, thế mạnh của xã Ngũ Hiệp là kinh tế nông nghiệp chủ yếu từ thu nhập vườn cây ăn trái. Sầu riêng là loại trái cây đặc sản của vùng này. Ngoài ra, Ngũ Hiệp còn có tiềm năng về nuôi trồng, khai thác bãi bồi nuôi tôm cá ven sông Tiền. Kinh tế phát triển, văn hoá - xã hội hoàn thiện dần, giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện, đường đal rộng trải dài gần 10km, các tuyến đường liên ấp được rải đá đỏ, xe cộ lưu thông dễ dàng, từ Ngũ Hiệp có thể đi chuyến phà nhỏ sang Chợ Lách tỉnh Bến Tre hay qua cù lao Tân Phong. Hàng năm cứ vào mùa sầu riêng chín rộ (từ tháng 02 đến tháng 5 âm lịch) chiếc phà nối hai bờ sông Năm Thôn đông nghịt khách. Cây xanh hai bên đường rợp mát, mùi sầu riêng chín thoảng bay trong gió để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách phương xa. Đấy chính là nét đặc thù của du lịch miệt vườn Ngũ Hiệp.

Liền kề với cù lao Ngũ Hiệp là cù lao Tân Phong. Cù lao Tân Phong nằm án ngữ phần lớn sông Tiền. Chung quanh Tân Phong có nhiều bãi bồi, thủy triều lên xuống hàng ngày, cây cối xanh tốt. Với diện tích đất trồng chôm chôm, Tân Phong không chỉ có vị thế phát triển mạnh kinh tế vườn mà còn nổi tiếng với thú "tắm cồn" bắt ốc gạo, loại hình du lịch sinh thái tự nhiên hấp dẫn nhiều du khách hiện nay. Đến Tân Phong, du khách có thể đi theo đường bộ từ Bình Phú cắt ngang đến bến phà Hiệp Đức, hoặc xuôi theo Quốc lộ 1A, rẽ vào địa phận huyện Cái Bè, qua phà Cái Bè - Tân Phong để vào trung tâm xã. So với Ngũ Hiệp, những con đường ở Tân Phong đang trong giai đoạn hoàn chỉnh bê tông hoá, ven đường là những hàng cây rậm rạp, chôm chôm chín đỏ từng chùm sáng loáng dưới ánh nắng mặt trời như những chiếc lồng đèn đỏ treo cao, những trái mít đeo đầy thân cây... và nữa, nhiều con rạch nhỏ cắt ngang, ẩn sau tán lá xanh là mái nhà xinh xinh, làm cho khách tham quan thích thú với khung cảnh nên thơ nguyên thủy của miệt vườn sông nước Nam bộ.

Xác định du lịch xanh là hướng khai thác tiềm năng du lịch chung của tỉnh. Đây là ngành "công nghiệp không khói" có tính liên ngành xã hội hoá cao. Nếu khai thác hợp lý sẽ tạo bước phát triển nhảy vọt lớn trong việc phát triển đồng bộ nền kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt... Sắp tới, huyện Cai Lậy có hướng phát triển du lịch phù hợp với quy hoạch phát triển chung trong toàn tỉnh dựa trên cơ sở khai thác thế mạnh của từng vùng, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, phát triển các vườn cây ăn trái trọng điểm như Tam Bình, Ngũ Hiệp... sản xuất ra nhiều loại trái cây ngon với ý tưởng "mùa nào thức ấy" bên cạnh việc củng cố và phát triển các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở các địa điểm có tiềm năng du lịch, nhằm tuyên truyền quảng bá rộng rãi về địa phương.

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay