Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh Tiền Giang

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 109 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 073.3878639 - 073.3878649     -     Fax: 073.3878649

- Email: ttptqddtxdht@tiengiang.gov.vn 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* Chức năng

Có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

* Nhiệm vụ quyền hạn

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

- Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo

 Giám đốc

     Lê Đăng Hòa Bình

073.3878639

 ttptqddtxdht@tiengiang.gov.vn

 Phó Giám đốc

     Hà Văn Như

073.3582229

 

     Đào Văn Hải

073.3972464

 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc

2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính – Tài vụ

- Điện thoại: 073.3878649

Phòng có các chức năng nhiệm vụ sau:

* Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

* Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

* Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ pháp chế, hành chính, quản trị của Trung tâm.

* Thực hiện công tác thu chi, lập các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng các quy định hiện hành.

* Thực hiện thu phí, lệ phí và các khoản thu khác.

* Tham mưu phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán đúng quy định.

* Báo cáo định kỳ các công việc của phòng được giao quản lý.

* Phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm và các phòng, ban của các sở, ban ngành để xử lý giải quyết các công việc có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn của phòng.

2.2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

- Điện thoại: 073.3972465

Phòng có các chức năng nhiệm vụ sau:

* Tham mưu đề xuất các vấn đề thuộc cơ chế, chính sách nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm liên quan đến công tác đầu tư xây dựng hạ tầng.

* Đề xuất, tìm kiếm dự án đầu tư, xin chủ trương đầu tư, triển khai các dự án đầu tư hạ tầng để tạo quỹ đất tạo vốn; vận động đầu tư vào quỹ đất được giao quản lý.

* Theo dõi quá trình đầu tư xây dựng đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư. Bao gồm từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.

* Báo cáo định kỳ các công việc của phòng được giao quản lý.

* Phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm và các phòng, ban của các sở, ban ngành để sử lý giải quyết các công việc có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn của phòng.

* Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho UBND tỉnh và các ngành có liên quan.

2.3. Phòng Phát triển quỹ đất

- Điện thoại: 073.3972466

Phòng có các chức năng nhiệm vụ sau:

* Thực hiện hoặc phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư, các dự án khác và để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp sau khi có quy hoạch được xét duyệt mà chưa có dự án đầu tư cụ thể.

* Quản lý quỹ đất, nhà do UBND tỉnh giao, quỹ đất thu hồi đã bồi thường giải phóng mặt bằng; quỹ đất (kể cả đất có nhà, công trình trên đất) đã thu hồi theo quy định của Luật Đất đai; quỹ đất thu hồi đã được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; quỹ nhà đất đã tạo lập phục vụ tái định cư; quỹ đất đã đầu tư tạo lập và phát triển để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quỹ đất (kể cả đất có nhà, công trình trên đất) đã nhận chuyển nhượng nhưng chưa giao cho dự án, tổ chức sử dụng, chưa thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc sử dụng bố trí tái định cư.

* Lập hồ sơ thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

* Lập kế hoạch sử dụng đối với đất được giao quản lý, trình UBND tỉnh xét duyệt.

* Lập hồ sơ, thủ tục trình cơ quan cấp thẩm quyền phê duyệt để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

* Bàn giao đất đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của UBND tỉnh.

* Lập hồ sơ, thủ tục về đất phục vụ cho công tác đấu giá theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

* Làm dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và một số công việc về quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi; về điều tra xây dựng Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng đưa vào dự án đầu tư; về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; về khai thác hiệu quả việc sử dụng quỹ đất; về giá các loại đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân theo yêu cầu.

* Làm dịch vụ về đo đạc địa chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trong và ngoài tỉnh.

* Phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm và các phòng, ban của các sở, ngành khác để xử lý giải quyết các công việc có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn của phòng.

 

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay